VÅRT MILJÖARBETE2018-02-08T10:19:46+00:00

KVALITET OCH MILJÖ

Miljö

Vi ska aktivt verka för en ständigt förbättrad miljö och en varaktig hållbar samhällsutveckling. Miljöhänsyn grundat på kompetens är avgörande för vår långsiktiga utveckling och lönsamhet.
Detta innebär att:
– Arbeta med verksamhetens indirekta miljöpåverkan genom att offensivt erbjuda vår kompetens till våra kunder så att de kan minska sin miljöpåverkan
– Arbeta med verksamhetens indirekta miljöpåverkan genom att arbeta med våra leverantörer för att sprida det miljöförbättrande arbetet även till dem
– Arbeta med att minska den direkta miljöpåverkan från vår egen verksamhet, våra produkter och tjänster där så är relevant
– Säkerställa kompetensen för de jobb vi utför för att minimera risken för att oplanerad miljöpåverkan uppstår. Vid tillbud ha beredskap att minimera konsekvensen
– Skapa förtroende för vårt miljöarbete genom öppenhet och kompetens
– Gällande lagstiftning är för oss en minimistandard

Arbetsmiljö

Vi ska uppfylla krav enligt aktuell lagstiftning samt av myndigheter utfärdade
regler och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
Förbättringar ska fortlöpande genomföras vid de olika verksamheterna.
Ohälsa och olyckor ska förhindras genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och
genom en noggrann uppföljning av avvikelser i arbetsmiljön. Visionen på lång sikt
är att skapa god hälsa och helt eliminera olyckor.
Genom aktiv samverkan ska alla medarbetare ges möjlighet att delta i
arbetsmiljöaktiviteter där fortlöpande förbättring är en naturlig del.
Arbetsplatser och arbetsförhållanden ser mycket olika ut. Vi är medvetna om
detta och jobbar med förbättringar för att skapa säkra arbetsplatser både inom
egna områden men också ute hos våra kunder där största delen av våra uppdrag
sker.
Ett arbete som inte kan utföras säkert ska inte utföras alls!

Kvalitet

 

Nöjda kunder är grunden för vår lönsamhet, utveckling och långsiktiga existens.
Tre av våra fyra värderingar utgör grundstenar i detta arbete:
Vi kommer tillbaka!
Vi löser det!
Vi armkrokar med kunden!
Detta innebär att:
– Vi ska skapa våra kunders fulla förtroende genom nära samarbete och stor
förståelse för deras behov
– Vi ska uppfylla och överträffa kundens förväntningar genom ständig
förbättring av våra produkter och tjänster
– Vi ska agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och
kompetent företag
– Reklamationer ska handläggas och åtgärdas med högsta prioritet